Kamenné koberce a kamenné dlažby

Tel. +420 777 755 191, +420 724 393 704

Facebook Instagram Youtube Pinterest Twitter
sk
sksksksksk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

ďalej len „VOP“

I. Základné ustanovenia

1.1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy.

1.2. Predávajúcim je spoločnosť Stone Idea s.r.o., IČ:05090016, DIČ CZ05090016, so sídlom Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp.zn. C 257605.

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním ináč jedná.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi o spotrebiteľských zmluvách a o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení ako i predpismi súvisiacimi.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť, zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný mj.? pre účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie ten, kdo jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľa.

1.4. E-shop znamená počítačový program – internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.stone-idea.com, kde jej hlavným účelom je zobrazenie, výber a objednanie tovaru kupujúcim.

1.5. Prístupové údaje znamenajú prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené kupujúcim do databáze E-shopu pri registrácii.

1.6. Registrácia znamená elektronickú registráciu kupujúceho do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a prístupových údajov a ich následujúcim uložením do databáze E-shopu.

1.7. Užívateľský účet znamená časť E-shopu, čiže Registrácia, ktorá je každému jednému kupujúcemu zriadená (tj. je pre každého kupujúceho unikátna) a sprístupnená po zadaní prístupových údajov.

1.8. Vec znamená tovar ponúkaný predávajúcim k predaju kupujúcemu prostredníctvom E-shopu a pokiaľ je k veci ponúknutá, tak aj licencia k použitiu tejto veci.

1.9. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP.

III. Informácie pred uzatvorením zmluvy

2.1. Predávajúci informuje kupujúceho, že

2.1.1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);

2.1.2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia kupujúcim od predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu, čo sa týka požiadaviek kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, pokiaľ sú vyžadované a poskytované;

2.1.3. ceny tovaru a služieb sú uvedené na webe poskytovanom predávajúcim vrátane, ako aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom. Náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy, poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady;

2.1.4. v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, tak má právo od zmluvy odstúpiť (pokiaľ nie je nižšie uvedené inak), uzatvorí kúpnu zmluvu pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží?, pokiaľ ide o

a) kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,

b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;

pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho (vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy je uvedený na konci týchto VOP)?; 2.1.5. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

a) poskytovanie služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy;

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od vývoja finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy;

c) o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

d) o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

e) o oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv, či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov;

f) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

g) o dodávke zvukovej alebo obrázkovej nahrávky, alebo počítačového programu, pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal;

h) o dodávke novín, periodik alebo časopisov;

i) o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy;

2.1.6. v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a pokiaľ ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou;

2.1.7. spotrebiteľ má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorej plnenie už začalo?.

III. Kúpna zmluva, prechod vlastníckeho práva, dodanie tovaru

3.1. Zmluvu môže kupujúci uzatvoriť tak, že príjme návrh k uzavretiu zmluvy na webe prevádzkovaným predávajúcim tým, že požadované plnenie (tovar alebo službu) vloží do nákupného košíka. Kupujúcemu môže pri uzatvorení zmluvy asistovať pracovník predávajúceho pri emailovej objednávke. Než kupujúci záväzne potvrdí objednávku na webe, má kupujúci právo meniť ako požadované plnenie, dopravu i spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva podľa webovej objednávky vzniká odoslaním objednávky kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky predávajúcim. Uzatvorením zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí objednávku kupujúcemu na jeho zadaný email.

3.2. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné zmeniť alebo zrušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov, pokiaľ nie je vo VOP uvedené inak.

3.3. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jeho úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú uvedené v týchto obchodných podmienkach, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

3.4. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu získať vlastnícke právo k nej a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3.6. Predávajúci odovzdá vec kupujúcemu ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní kupujúcemu získať vlastnícke práva k veci v súlade so zmluvou.

3.7. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, pokiaľ mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia podľa zmluvy. Pokiaľ má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi bezodkladne, keď vec kupujúcemu predá dopravke.

3.8. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v objednanom množstve, akosti a prevedení. Pokiaľ nie je dohodnuté ako má byť vec zabalená, zabalí predávajúci vec podľa zvyklostí či spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.

IV. Vadné plnenie, prechod nebezpečia škody

4.1. Vec je vadná, pokiaľ nemá dohodnuté vlastnosti. Za vadu sa považuje i plnenie inej veci a vady v dokladoch nutných pre užívanie veci.

4.2. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho, byť sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí i neskôr? vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

4.3. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečia škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

4.4. Nebezpečie škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten samý následok má, pokiaľ neprevezme Kupujúci vec, aj keď mu s ňou predávajúci umožnil manipulovať.

4.5. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečia škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

4.6. Oneskorením strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet oneskoreného vhodným spôsobom predať potom, čo oneskorenému poskytla dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu?. To platí i vtedy, oneskorí sa strana s platením, ktorým je predanie veci podmienené.

V. Zodpovednosť za vady

5.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany ujednali a pokiaľ chýba takéto ujednanie, potom takéto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru, tj.vec sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa, vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.2. Prejaví sa vada v priebehu šiestich mesiacoch od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

5.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvaciatich štyroch mesiacoch od prevzatia, pokiaľ nie je uvedené inak; to sa však netýka:

5.3.1. u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná;

5.3.2. na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým užívaním;

5.3.3. u použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim; alebo

5.3.4. vyplýva to z povahy veci.

5.4. U spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvaciatich štyroch (24) mesiacoch, pokiaľ nie je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takomto prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

5.5. Pre kupujúceho – podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, pokiaľ je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takomto prípade zvlášť označený.

5.6. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nezáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

5.7. Má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný a jedná sa o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci miesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.

5.8. Pokiaľ je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

5.8.1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; pokiaľ to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavne pokiaľ je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

5.8.2. na odstránenie vady opravou veci;

5.8.3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

5.8.4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Svoju voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, pokiaľ žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote, či oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolí si kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade neopodstatneného porušenia zmluvy. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by dojednania nápravy spotrebiteľovi spôsobilo väčšie problémy.

5.9. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak neodstráni predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Urobenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

5.10. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne využívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.

5.11. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).

5.12. Ak neoznámil kupujúci vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná, pokiaľ predávajúci uvedie oneskorenú notifikáciu vady. Pokiaľ sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

VI.Záruka za akosť

6.1. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá k použitiu pre osobitný účel, alebo že si zachová osobitné vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale, alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá i na jednotlivú súčasť veci.

6.2. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu. Má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne, a včas poskytol k vykonaniu služby potrebnú súčinnosť.

6.3. Kupujúci nemá právo zo záruky, pokiaľ spôsobila vadu po prechode nebezpečia škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť.

VII. Osobné údaje, uživateľský účet

7.1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje zdieľané kupujúcemu sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (zdieľaním mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, výslovne so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

7.2. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (výslov. pre zasielanie obchodných zdieľaní, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma.

7.3. Kupujúci má právo zriadiť si registráciou užívateľský účet.

7.4. Kupujúci má povinnosť zadať pred vstupom do užívateľského účtu prístupové údaje.

7.5. Identifikačné údaje kupujúceho zadané pri registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každej veci, ktorú kupujúci vykoná po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu.

7.6. Kupujúci nesmie poskytovať tretím osobám prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do užívateľského účtu. Kupujúci je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užitie týchto prístupových údajov alebo užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú predávajúcemu alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva zneužitia týchto údajov je kupujúci povinný zdieľať túto skutočnosť urýchlene predávajúcemu. Predávajúci v primeranej lehote poskytne kupujúcemu nové prístupové údaje.

VIII. Objednávanie, kúpna cena

8.1. Kupujúci dostane vec za cenu platnú v dobe objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred spracovaním objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcim prijatím objednávky tovaru.

8.2. Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny u veci, ktorej výška hrubo neodpovedá obvyklej cene tejto veci na trhu; v takomto prípade predávajúci nemá povinnosť dodať danú vec za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje kupujúceho a zdelí mu skutočnú kúpnu cenu danej veci a kupujúci má právo sa rozhodnúť, či vec za skutočnú kúpnu cenu príjme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od začiatku.

8.3. Objednávať veci je možné:

• prostredníctvom elektronického obchodu na www.stone-idea.com.

IX. Odstúpenie od zmluvy

9.1. Odstúpením od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

9.1.1. Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Rozhodne sa spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru, a to na svoje náklady.

9.1.2. Odstúpenie a tovar zašle kupujúci – spotrebiteľ na adresu:

Stone Idea s.r.o., Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10

9.1.3. Tovar je kupujúci-spotrebiteľ povinný vrátiť úplný s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

9.1.4. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ako je uvedené v bode 2.1.5. VOP.

9.1.5. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiacie poskytnuté darčeky.

9.2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatnia sa príslušné ustanovenia právnych predpisov na odstúpenie od zmluvy medzi podnikateľmi.

X. Platobné podmienky

10.1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

• hotovostná platba pri prevzatí tovaru,

• na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

• platba platobnou kartou,

• platba vopred bankovým prevodom.

10.2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečie škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

XI. Dodacie podmienky

11.1. Osobný odber:

Tovar môže prevziať kupujúci v priestoroch určených predávajúcim k osobnému odberu tovaru.

11.2. Zasielanie prepravnou službou – ČR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, napr. TOPTRANS, PPL alebo Českou poštou s.p. . Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho do 14tich dní (pri splnení podmienok a po uskutočnení všetkých potrebných krokov zo strany kupujúceho, zvlášť uhradenie ceny objednávky), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napr. právo na náhradu škody).

11.3. Ceny dopravy sú uvedené na stránkach E-shopu.

11.4. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ takúto zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nezbytné poškodenie popísať v predávajúcom protokole prepravca. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné včas oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom škodný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom alebo poštou predávajúcemu.

XII. Záručné podmienky, reklamácia

12.1. Dokladom o záruke (záručný list) je nákupný doklad (faktúra alebo predajka – ďalej len „záručný list“) zo zákona uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (zvlášť názov tovaru, cena, množstvo, sériové číslo atď.).

12.2. Záručná doba začína bežať zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, príp. dňom uvedeným na záručnom liste.

12.3. Pri predaji tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov pre kupujúceho-spotrebiteľa, ak neudáva zvláštny právny predpis lehotu dlhšiu, alebo ak neudá výrobca inú dobu použiteľnosti, trvanlivosti, či spotreby. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Právo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniká, pokiaľ nebolo uplatnené v záručnej dobe.

12.4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ v rámci zákonnej záručnej lehoty, sa reklamácia riadi príslušnými právnymi predpismi.

12.5. Miestom pre uplatnenie reklamácie je: Stone Idea s.r.o., Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10.

12.6. Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (zvlášť spiatočná adresa a tel. číslo).

12.7. Kupujúci je povinný predávajúceho informovať o zaslaní reklamovaného tovaru telefonicky alebo emailom.

12.8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii.

12.9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode k použitiu):

• mechanickým poškodením tovaru,

• elektrickým prepätím (viditelne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýliek,

• používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom určené,

• neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

• tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

• prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

• tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), vzniknutá vada v dôsledku tejto úpravy,

• tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, pokiaľ boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyšie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, mienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom k vykonanej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

12.10. Tovar predaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady).

12.11. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasťou sú znečistené, alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru k reklamačnému zaradeniu, ibaže sa jedná o znečistenie obvyklé.

XIII. Spôsob vyriadenia reklamácie

13.1. V súlade s ustanovením § 2 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

13.2. Ak je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, od dodania reklamovanej veci predávajúcemu. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

13.3. Reklamáciu vrátane odstránenia vady, predávajúci vyrieši bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dňoch odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nejde odstrániť.

13.4. Ak je kupujúci podnikateľom, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

13.5. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedenej oprave a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

13.6. Po vyriadení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia veci v zákonnej záručnej lehote vyriadená výmenou veci za novú, začne záručná doba bežať znovu od dátumu vyriadenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie (dodanie reklamovanej veci predávajúcemu) do dňa vyriadenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.

13.7. O vyriadení reklamácie je kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe, či pri uplatnení reklamácie.

13.8. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru kupujúcim do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní (tj. z pravidla do 60 dní od dátumu uplatnenia reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji veci skladné za uloženie tovaru vo výške 20,- Kč vrátane DPH za každý deň omeškania.

13.9. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

13.10. Pri výdaji veci po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe, ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

13.11. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápane ako najmenej nutné. Zvlášť sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusia patriť cesta autom pre uplatnenie reklamácie a expresné prepravy a podobne. O preplatení nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu najdlhšie však do 1 mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

13.12. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, zvlášť že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadnuté.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Tieto VOP sú platné a účinné od 11.7.2016.

14.2. V prípade registrácie kupujúceho sú naplnené podmienky ust. § 1752 odst. 1 občianskeho zákonníka a predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP; zmenu oznámi kupujúcemu prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu kupujúceho zadanou do databáze E-shopu. Kupujúci má právo zmeny VOP odmietnuť v lehote 1 mesiaca od prvého prihlásenia sa do užívateľského účtu po oznámení zmeny VOP (ak je doručovanie prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky kupujúceho (ak je doručované emailovou správou) a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 1 mesiaca, o ktorej zmluvné strany rovnako konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

XV.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(dle ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník v platnom znení)

V ………………………………. dne ……………………

Stone Idea s.r.o.

Dopravní 500/9

104 00 Praha 10

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa ……………………………….,

na jej základe mi bol Vašou spoločnosťou dodaný nasledujúci tovar:……………………………………………

Tovar bol objednaný pod číslom objednávky č. …………… a fakturovaný faktúrou č. ………………

……………………

Meno a priezvisko

Adresa

Tieto webové stránky používajú cookies. V prípade, že súhlasíte s ich použitím, kliknite na tlačidlo "Súhlasím" nižšie. Detaily, ako s Vašimi dátami nakladáme, nájdete na stránke Podmienky spracovania osobných údajov.